روی فرهنگ عمومی کار نکنیم
توسط : z1e3i6n2

مقام معظم رهبری { دامت برکاته }

اگر ما روی فرهنگ عمومی کار نکنیم در  توسعه ی اقتصادی هم خواهیم ماند توسعه ی اقتصادی وسیله است به هر حال از هر طرف که حرکت می کنیم می بینیم که به فرهنک می رسیم و راهها واقعا به فرهنگ ختم می شود برای فرهنگ باید کار کرد .

دوشنبه 17/2/1386 - 10:19
پسندیدم 0
UserName