به خود متكي باش
توسط : یاكریم


پاتریک هانری : مرد بزرگ تنها به خود متکی است و جز از خود از هیچکس چیزی طلب نمی  کند ولی مردان کوچک از دیگران توقع دارند .

دوشنبه 17/2/1386 - 10:16
پسندیدم 0
UserName