ويروس هاي رايانه اي
 

  ويروس برنامه اي با ويژگي هاي زير است.

    خود تکثير است:

 ويروس خود را تکثير مي کند و بر روي ديسک منتشر ميشود. اين همان خاصيت ويروسهاي بيولوژيکي است. خودتکثيري يکي از مشخصه هاي ويروس است که آن را از ساير برنامه ها متمايز مي کند. 

دوشنبه 17/2/1386 - 8:58
پسندیدم 0
UserName