رو سـوي تو کـردم
توسط : shokry1344
به نام خدا
 
مهـربانا با دلي بشکسته رو سـوي تو کـردم
 
رو کجـا آرم اگـر از درگـهـت گويي جوابم ؟
 
بي کسم در سايه مهر تو مي جويم پناهـي
 
از کجـا يـابم خدايـي گر به کويت ره نيابم ؟
 
 
 
دوشنبه 17/2/1386 - 2:21
پسندیدم 0
UserName