خدا شناسي
توسط : tmehdi
خداشناسي قرآني کودکان، پاسخ به پرسش هاي قرآني کودکان
کودکان و نوجوانان درباره خدا ، نوشته غلام رضا حيدري ابهري چاپ و منتشر شد.
نويسنده در بيان موضوع کتاب مي نويسد: خدا چه رنگي است ؟ خدا کجاست ؟ آيا خدا هم شيريني دوست دارد ؟ خدا کامل است ، يعني چه ؟ آيا مي توان با خدا تلفني حرف زد؟ چرا خدا جن ها را آفريده تا آدم ها را اذيت کند؟ آيا خدا ما را دوست دارد؟... اين ها پرسش هاي مربوط به خداست که از مهم ترين و اصلي ترين و مطرح ترين پرسش هاي کودکان و نوجوانان در حوزه خداشناسي است.
وي مي افزايد: کتاب خداشناسي قرآني کودکان که حاصل تلاش هاي نويسنده در پاسخ به 40 پرسش اصلي در اين زمينه است ، مي تواند براي کودکان مفيد باشد. اين کتاب از يک سو به معارف ناب قرآني تکيه دارد و از سوي ديگر با ادبيات ويژه کودکان و نوجوانان نگارش يافته است.
نويسنده کتاب ، نه به بهانه ساده نويسي ، از طرح ديدگاه هاي توحيدي بزرگان دين چشم پوشي کرده و نه با تفصيل مباحث ، از ادبيات ويژه و نياز مخاطبان آن دور گشته است.
اين کتاب توسط نشر جمال در 128 صفحه و 5000 نسخه به بهاي 1100 تومان چاپ و منتشر شده است.
دوشنبه 17/2/1386 - 1:16
پسندیدم 0
UserName