حاجت خواستن
سلام 

ميان ايمان و کفر فاصله ای جز کم عقلی  نيست.

  عرض شد : چگونه ای پسر پيغمبر ؟
فرمود : بنده ء خدا در حاجت خود متوجه مخلوق مي شود ، در صورتی که اگر با خلوص نيت متوجه خدا شود آنچه خواهد در نزديکتر از آن وقت به او رسد . اصول کافی ، ج 1 ، ص ( 32 - 33 )

يکشنبه 16/2/1386 - 23:28
پسندیدم 0
UserName