آيا سمور آبي مي تواند در آب بخوابد؟
توسط : 656565
بلي، به پشت مي خوابد و خودش را در خزه هاي دريايي مي پيچاند تا جريان آب او را با خود نبرد.
يکشنبه 16/2/1386 - 22:31
پسندیدم 0
UserName