...
توسط : goolrooz2
   به چشمی اعتماد کن که به جای صورت به سیرت تو می نگرد ... به دلی که بسیار جای خالی برایت داشته باشد .......... ودستی را بپذیر که باز شدن را بهتر از مشت شدن بلد باشد ..
يکشنبه 16/2/1386 - 17:33
پسندیدم 0
UserName