مو هاي سمور در آب و هواي سرد و برفي چه رنگي مي شود؟!!
توسط : 565656
 

در زمستان هاي برفي به پوشش سفيدي تبديل مي شود.

يکشنبه 16/2/1386 - 16:36
پسندیدم 0
UserName