قوچ ها چگونه از قلمروي خود محافظت مي كنند؟
توسط : 565656
 

با يكديگر حركت مي كنند، سر هايشان را به هم مي زنند و شاخ مي زنند.

يکشنبه 16/2/1386 - 16:33
پسندیدم 0
UserName