آيا اين جمله درست است؟
توسط : 565656
 

خفاشها تنها پستانداراني هستند كه قادر به پروازند.؟ بلي، بالهاي آنها در واقع دست هاي پرده دار مي باشند.

يکشنبه 16/2/1386 - 16:30
پسندیدم 0
UserName