قد اسب را چگونه اندازه گيري مي كنند؟
توسط : 565656
 

با وجب، هر وجب حدود 10 سانتي متر است.

يکشنبه 16/2/1386 - 16:29
پسندیدم 0
UserName