به چه دليل پانداهاي بزرگ با خطر انقراظ مواجه اند؟
توسط : 565656
 

چون غذاي اصلي آنها بامبو است و جنگلهاي بامبوي زيادي در چين قطع شده است.

يکشنبه 16/2/1386 - 16:22
پسندیدم 0
UserName