پيرايه نادان
توسط : یاكریم
بزرگمهر  : برای نادان پیرایه ای سزاورتر و زیباتر از خاموشی نیست .
يکشنبه 16/2/1386 - 15:42
پسندیدم 0
UserName