جبران خلیل جبران
توسط : یاكریم


جبران خلیل جبران : مگر نه چیزی که امروز در تسلط توست ناچار روزی از دست تو خواهد رفت ؟ پس ، اکنون از ثروت خویش ببخش و بگذار فصل عطا یکی از فصلهای درخشان زندگی تو باشد .

يکشنبه 16/2/1386 - 15:40
پسندیدم 0
UserName