باز هم از حجت روي زمين بدانيم
توسط : یاكریم
حضرت موسی ابن جعفر (ع) : حجت خداوند بر خلقش تمام نمی گردد مگر به وسیله ی امامی که شناخته شود .
يکشنبه 16/2/1386 - 15:31
پسندیدم 0
UserName