كلام معصوم
توسط : یاكریم

اگر همة خوبی های مجسم شده به شکل شخصی در آيد ، آن شخص فاطمه خواهد بود ، بلکه فاطمه والاتر و بزرگتر است زيرا دخترم فاطمه بهترين مردم روی زمين از جهت اصالت ، نجابت و بزرگواری است .

 

                                                         محمد رسول الله (ص)

يکشنبه 16/2/1386 - 15:19
پسندیدم 0
UserName