سخن بزرگان
توسط : یاكریم


جبران خلیل جبران :

اگر گام در معبدی نهادی تا اوج فروتنی و هراس خود را اظهار کنی ، برای همیشه برتری کسی نسبت به کس دیگر نخواهی یافت . برای تو کافی است که گام در معبدی نهی ، بی آنکه کسی تو را ببیند .

يکشنبه 16/2/1386 - 15:13
پسندیدم 0
UserName