عشق زينب بيماري نيست جز فوق جنون

عشق زينب بيماري نيست جز فوق جنون.

هركه گويد يا حسين بر او سرايت ميكند

اي كه بيماري چرا نزد طبيبان ميروي

خرده نان سفره زينب كفايت ميكند

كربلا باشد سفارت خانه حق بر زمين

اين سفارتخانه را زينب صدارت ميكند

بيرق خون خواه شاه كربلا اين مطلب است

اهل عالم گوش باشيد اين سپاه زينب است

يکشنبه 16/2/1386 - 15:10
پسندیدم 0
UserName