در این تاریکی
توسط : moshke khotan

من در این تاریکی

فکر یک بره روشن هستم

که بیاید علف خستگی ام را بچرد...

يکشنبه 16/2/1386 - 15:8
پسندیدم 0
UserName