طول مدت بارداري فيل چند ماه است؟
توسط : 565656
22 ماه و طولاني تر از هر نوع حيواني
يکشنبه 16/2/1386 - 15:1
پسندیدم 0
UserName