گور اسب ها چگونه در برابر شير ها و ساير حيوانات شكاري از خود دفاع مي كنند؟
توسط : 565656
آنها گروهي به چرا مي پردازند و خطوط روي بدنشان شكار آنها را براي شير دشوار مي كند.
يکشنبه 16/2/1386 - 14:59
پسندیدم 0
UserName