چرا فيل ها مرتب گوشهايشان را تكان مي دهند؟
توسط : 565656
براي آنكه خود را در هواي گرم سرد نگاه دارند.
يکشنبه 16/2/1386 - 14:59
پسندیدم 0
UserName