سخنان بزرگان
توسط : یاكریم


بزرگمهر  :

آن که به خداوند پاک و مهربان بیش از دگران امید و بیم بسته است ، بیش از همه در خور ستایش است .

يکشنبه 16/2/1386 - 14:53
پسندیدم 0
UserName