نيستان
توسط : یاكریم

اي خداي پاك و بي انباز و يار

دست گير و جرم ما را در گذار

ياد ده ما را سخن هاي رقيق

كه تو را رحم آورد آن،اي رفيق

گر خطا گفتيم اصلاحش تو كن

مصلحي تو،اي تو سلطان سخن

كيميا داري كه تبديلش كني

گرچه جوي خون بود نيلش كني

اين چنين ميناگري ها كار توست

واين چنين اكسيرها ز اسرار توست

آب را و خاك را بر هم زدي

زآب و گل نقش تن آدم زدي

بر گرفته از روزنامه اصفهان زيبا

مورخ 16 ارديبهشت 1386

يکشنبه 16/2/1386 - 13:46
پسندیدم 0
UserName