چهره ها با اشک زیبا می شود...
توسط : یاكریم

چهره ها با اشک زیبا می شود...

 

در سجده نيز مثل تو بايد قيام کرد

گيسو به خون خضاب نمود و سلام کرد

 

" يا من قتل لشدة عدله" هزار بار

فزت و رب کعبه بخوان ! روح بی قرار!

 

باران گرفته است غم بو ترابی ات

خون موج می زند ز دو زلف شرابی ات

 

سر را به تيغ و نيزه و خنجر حوالت است

محراب و تيغ در پی مرد عدالت است

 

محراب ابروی تو، کمان دار تيغ هاست

جز مرگ سرخ پيش تو، جای دريغ هاست

 

(مسعود دیانی)

يکشنبه 16/2/1386 - 13:16
پسندیدم 0
UserName