خدا از مردم جز دو چيز نمي خواهد :
توسط : shokry1344
به نام خدا
امام محمد باقر(ع) : به خداوند سوگند که خدا از مردم جز دو چيز نمي خواهد : به نعمت هايش اقرار کنند پس بر آن ها بيفزايد و به گناهان اعتراف کنند پس آن ها را ببخشايد.
يکشنبه 16/2/1386 - 12:28
پسندیدم 0
UserName