مخفي كردن گناه
توسط : بر ز خ

سلام

وقتي گناهي مخفي بماند بجز گناهكار به كسي صدمه نمي رساند واگر آشكار شود واز ان جلوگيري نكنند براي همه مردم زيان دارد.پيامبراسلام(ص)

يکشنبه 16/2/1386 - 11:27
پسندیدم 0
UserName