از مفردات فضائل امام (ع) 1

 آل برمک، مخصوصاً يحيي بن خالد برمکي براي حفظ حکومت و مقام خويش هارون عباسي را وادار کردند تا موسي بن جعفر(ع) را شهيد کرد، بدين سبب امام رضا (ع) در مکه به آنها نفرين کردند، حکومت و مقامشان به دست هارون تار و مار گرديد. محمد بن فضيل گويد: ابوالحسن رضا (ع) را ديدم، در عرفات ايستاده و دعا مي کرد. بعد سرش را پايين انداخت، (گويي چيزي به قلب مبارک الهام شد) از وي علت سر به زير انداختن را پرسيدند؟ فرمود: به برامکه نفرين مي کردم که سبب قتل پدرم شدند. خداوند امروز دعاي مرا درباره آنها مستجاب کرد، امام از مکه برگشت، چيزي نگذشت که در همان سال، هارون بر آنها خشم گرفت و تار و مارشان کرد، جعفر برمکي شقه شد، پدرش يحيي به زندان رفت، به طوري متلاشي شدند که عبرة للناظرين گشتند.

يکشنبه 16/2/1386 - 11:9
پسندیدم 0
UserName