علم و ايمان در كلام شهيد مطهري(3)

علم جهان را جهان آدمي ميكند و ايمان روان را روان آدمي مي سازد 

علم وجود انسان رابه صورت افقي گسترش مي دهد و ايمان به شكل عمودي بالا مي برد

علم طبيعت ساز است و ايمان انسان ساز

هم علم به انسان نيرو مي دهد و هم ايمان . اما علم نيروي منفصل ميدهد وايمان نيروي متصل ...

برگرفته از كتاب انسان وايمان شهيد مطهري

يکشنبه 16/2/1386 - 10:59
پسندیدم 0
UserName