سخنان بزرگان
توسط : یاكریم
اگر تو را دشمني باشد، دلتنگ مشو كه هر كه را دشمني نباشد، بي قدر و بها باشد.

                                 كيكاووس بن اسكندر

يکشنبه 16/2/1386 - 10:49
پسندیدم 0
UserName