غلبه بر نفس...
توسط : ali_ 110
كسی كه بر نفس خود غلبه نكرده بر هيچ چيز غالب نخواهد شد.!
«زرتشت»
يکشنبه 16/2/1386 - 10:46
پسندیدم 0
UserName