سگ خون آلود...
توسط : ali_ 110
سگ خون آلود
شخصي سگ خود را كنار رودخانه برد تخته سنگي به گردن حيوان آويخته او را در آب انداخت. حيوان بعد از تقلاي كمي سنگ را از گردن خود رها كرده شناكنان به طرف رودخانه نزديك مي شود. همان شخص دست خود را به جانب او برده و زماني كه به دسترس رسيد , ضربت شديدي با كارد روي سر حيوان مي زند. در همين ضربت پاي خودش نيز لغزيده و در رودخانه مي افتد هرچه مردم
را به كمك مي خواهد فايده ندارد. در آب فرو رفته دوباره بالا مي آيد و نزديك است غرق شود. ناگاه كسي او را گرفته به طرف ساحل مي كشاند، اين سگ خون آلود اوست
«صادق هدايت»
 
يکشنبه 16/2/1386 - 10:46
پسندیدم 0
UserName