سرباز

وقتی به خانه آمد سرباز

مادر گفت:

جامه ی دیگر کن!

برادرت تیر خورده است...

بیا تا او را در باغچه بکاریم

سرباز گفت:

می دانم مادر

خودم او را زده ام.

علی موسوی گرمارودی.1357

يکشنبه 16/2/1386 - 10:46
پسندیدم 0
UserName