وگاه در رگ یک حرف خیمه باید زد

هر گاه سخن گفتی راست بگو.

امام علی(ع)

يکشنبه 16/2/1386 - 10:40
پسندیدم 0
UserName