الهی...

الهی:سخن در عفو و رحمتت نیست، گیرم که تو ببخشایی من از شرمندگی چه کنم تو خود گواهی که از استغفار شرم دارم.

الهی:آمدم ردم مکن ،آتشینم کرده ای سردم مکن.

الهی:اگر آخرم مثل اولم باشد، بدا به اول و آخرم.

الهی:بدان بر ما حق بسیار دارند تا چه رسد به خوبان.

الهی:آی آشنایم، تو خود دانی که بیگانه -ام، بیگانه ترم کن خوشا به حال مومن که غریب است!

الهی نامه

آیت الله حسن زاده آملی

يکشنبه 16/2/1386 - 10:37
پسندیدم 0
UserName