دفتر عشـــق كه بسته شـد
توسط : morteza_1362

دفتر عشـــق كه بسته شـد

ديـدم منــم تــموم شـــــــدم

خونـم حـلال ولـي بــــــــــــــدون

به پايه تو حــروم شـــــــــــــــــــــــــــدم

اونيكه عاشـق شده بـــــــــــــــــــــــــــــــــــود

بد جوري تو كارتو مونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

براي فاتحه بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

حالا بايد فاتحه خونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

تــــموم وســـعت دلـــــــــــــــــــــــــــــــــو

بـه نـام تـو سنــــــــــــــــــــــــــــــــد  زدم

غــرور لعنتي ميگفـــــــــــــــــــــــــــــــت

بازي عشـــــقو بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم

از تــــو گــــله نميكنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

از دســـت قــــلبم شاكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

چــرا گذشتـــم از خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودم

چــــــــراغ ره تـاريكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم

دوسـت ندارم چشماي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــــــــــــه

چه خوب ميشه تصميم تــــــــــــــــــو

آخـر مـاجرا بـــــــــــــــــــــشه

دسـت و دلت نلـــــــــــــرزه

بزن تير خـــــــــلاص رو

ازاون كه عاشقــــت بود

بشنو اين التماسرو
ــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــ

ـــــــ

 

يکشنبه 16/2/1386 - 10:20
پسندیدم 0
UserName