سخن بزرگان
توسط : یاكریم
آن سخنگويي كه در حضور تو نام ديگري را به زشتي به زبان آورد، بدانكه تو نيز دومي آن شخص خواهي بود.

                                                                                                      شيخ بهاءالدين
يکشنبه 16/2/1386 - 10:1
پسندیدم 0
UserName