عباس محمد عقاد (مصری).درباره امام حسین(ع)میگوید:
توسط : haji bina

بسم الله الرحمن الرحيم
عباس محمد عقاد(مصري):
جنبش امام حسين (ع)ورفتن اوازمكه به سوي كشورعراق
حركتي نيست كه باسنجش حوادث امروزوبا پيش آمدهاي
روزانه معمولي به آساني بتوان درآن قضاوت كرد.زيرا كه
جنبش امام حسين (ع) يكي از بي نظير ترين جنبش هاي
تاريخي است كه تاكنون در زمينه دعوت هاي ديني و يا در
نهضت هاي سياسي پديدار شده است.

يکشنبه 16/2/1386 - 9:36
پسندیدم 0
UserName