ونستان(آمریکایی).درباره امام حسین(ع) میگوی:
توسط : haji bina

بسمه تعالي
ونستان(آمريكايي):
تا وقتي مسلمانان مثلث جاودانه اي چون قرآن كه تلاوت
ميشودوپيام هايش پيروي گردندكعبه اي كه قصدشود و
ايجادهمدلي و وحدت كندوحسيني كه ياد شودوازاو الهام
گرفته شود.دارند.هيچ كس قدرت نفوذ و تسلط برآنها را نخواهد داشت.

يکشنبه 16/2/1386 - 9:34
پسندیدم 0
UserName