برای فردا توانایی بیشتری داشته باش
توسط : یاكریم
توجه نسبت به آينده باعث مي شود كه انسان هميشه به قوت خويش بيافزايد و براي فرداي خود بيش از آنچه امروز به كار برده است توانائي حاصل كند.

                                                                                                           سعيد نفيسي
يکشنبه 16/2/1386 - 9:31
پسندیدم 0
UserName