سعيد نفيسي
توسط : یاكریم
در بدبختي و تنهايي جانكاه، هر همزباني ممكن است دروغ بگويد و فريب بدهد و درد بر درد بيفزايد. تنها كتاب است كه آزار و فشار درد را مي كاهد.

                                                                                                         سعيد نفيسي
يکشنبه 16/2/1386 - 9:30
پسندیدم 0
UserName