علي (ع) از زبان فردوسي
توسط : یاكریم

حب علي(ع)

فردوسي، ازدوستان خاندان اهل بيت عصمت و طهارت و شيفته مقام حضرت علي (ع) بوده است. اين معنا در اشعار بسياري از فرودسي تجلي يافته است.

 

 مرا غمز کردند کان بد سخن                       به مهر  نبي و علي شد کهن

 هر آن کس که در دلش بغض علي است       از او خوارتر درجهان گو که کيست

 منم بنده هر دو تا رستخيز                         اگر شه کند پيکرم ريز ريز

 من از مهر  اين هر دو شه نگذرم                 اگر تيغ شه بگذرد ازسرم

 من بنده اهل بيت نبي                              ستاينده خاک پاي وصي

 نترسم که دارم ز روشن دلي                     به دل مهر جان نبي و علي

چه گفت آن خداوند تنزيل و وحي                 خداوند امر و خداوند نهي

که من شهر علمم و علي ام در است       درست اين سخن گفت پيغمبر است

 

يکشنبه 16/2/1386 - 9:26
پسندیدم 0
UserName