فردوسي
توسط : یاكریم

    

چو شادي بكاهد، بكاهد روان        خرد گردد اندر ميان، ناتوان


                                                   شاعر بزرگ حماسه سرا، فردوسي

يکشنبه 16/2/1386 - 9:18
پسندیدم 0
UserName