گناه انسان را مبتلا می کند

حضرت على عليه السلام فرمود:

 از گناه بپرهيزيد كه هيچ بلائى و كمبود روزى نيست مگر به خاطر گناه ، حتى خراش بدن و زمين خوردن و دچار مصيبت شدن .

يکشنبه 16/2/1386 - 9:18
پسندیدم 0
UserName