سخنان بزرگان
توسط : یاكریم
علما در صدد ثابت نمودن هيچ امري بر نمي آيند.

           
                                                   استفنسن                 
يکشنبه 16/2/1386 - 9:1
پسندیدم 0
UserName