سخنان بزرگان: شيلون
توسط : یاكریم
 
نگذاريد زبان شما از افكارتان جلوتر افتد.
                                                                                                       
                                                                                                     شيلون
يکشنبه 16/2/1386 - 8:58
پسندیدم 0
UserName