ماربین(آلمانی).درباره امام حسین میگوید:
توسط : haji bina

بسم الله الرحمن الرحيم
معناي حسين(ع)در نظر انديشمندان جهان
ماربين(آلماني):
امام حسين بن علي(ع)كه ازدخترمحبوب پيامبر(ص)فاطمه
(س)متولدشد.تنها كسي است كه در چهارده قرن پيش در
برابرحكومت جوروظلم قدعلم كرد.
موضوعي را كه نميتوان ناديده گرفت اين است كه" حسين
( ع ) اول سياست مداري بود كه تا به امروز . احدي چنين سياست موثري اختيار ننموده است . حسين (ع) به شعار
هميشگي خود ميگفت:
من در راه حق و حقيقت كشته مي شوم و دست به ناحق
نخواهم داد.

يکشنبه 16/2/1386 - 8:44
پسندیدم 0
UserName