علامه علائلی(نویسنده مصری).درباره امام حسین(ع) میگوید:
توسط : haji bina

                                                                     .
بسمه تعالي
علامه علائلي(نويسنده مصري):
تاريخ هرملتي واقعاتاريخ بزرگان آن است.پس هرملتي كه
رجال بزرگ ندارد . تاريخ سترگ ندارد يا اصلا" تاريخش قابل
و شايسته نگارش نيست.وما چون حسين (ع)راميان رجال
تاريخ داريم نه تنها بزرگواري را مانند رجال تاريخي ديگر در
نظرداريم بلكه بزرگترين رجال تاريخ است كه همه را كوچك كرده وشخصيت خود را سرمقاله همه آنان پديدآورده و اين
عجيب نيست.زيراهمه مردان عالم راكه تاريخ شناخته عمر
خودرادرتحصيل مجدوبزرگواري زمين صرف كرده اند.
ولي حسين(ع) مجد آسمان را طلبيد و جان خود رافداي آن كرد.
                                                                                .
وبلاگ معلم

يکشنبه 16/2/1386 - 8:43
پسندیدم 0
UserName