دکتر طه حسین(مصری).درباره امام حسین(ع) میگوید:
توسط : haji bina

بسم الله الرحمن الرحيم
دكترطه حسين(مصري):
ابن زيادچنين مي پنداشت كه با كشتن حسين ( ع) فتنه را
فتنه را ريشه كن و شيعه را نوميد خواهد ساخت و به اين
ترتيب آنان را وادارخواهد كرد كه دست ازآرزوها بشويندوبه
آنچه ناچار بايد به آن گردن نهند.سرفرود آورند.ابن زياد فتنه
زاگداخته تركردوكاربداو كارهاي بدديگري راسبب شدوخون
هاي ريخته شده وشكنجه هايي كه به كودكان و زنان داده
شدهمه برخلاف آنچه ابن زيادميخواست نتيجه ببارآورد

يکشنبه 16/2/1386 - 8:41
پسندیدم 0
UserName